23. czerwca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Różaniec z kardynałem Augustem Hlondem


Umierający kard. August Hlond pozostawił swoim rodakom testament o zwycięstwie odniesionym przez Maryję. Mówił: "Nil desperandum! Nihil desperandum! Sed victoria, si erit - erit victoria Beatae Mariae Virginis. In hoc certamine, quod certatur inter satanicos conventus et Christum, aliquis eorum, qui se credebant vocatos esse, revocatur in altum et erit sicut Deus ipse disponet". Dziś możemy tak przetłumaczyć jego słowa: "Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie - będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, [Bóg] wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg". 

Prymas dodał jeszcze: "Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie... Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa".

 

Tajemnice radosne

I. Zwiastowanie
Wolą Bożą jest, aby w każdej duszy dokonało się odrodzenie katolickie. To nie przebudzenie ze snu, lecz uzdrowienie z choroby. Dusza musi wchłonąć w siebie Ducha Chrystusowego, nasycić się nim. Z cichego obcowania ze Stwórcą i rozważania Ewangelii zrodzi się jasna myśl katolicka i czyn apostolski.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Pójdziemy z Chrystusem w naród. I tu katolik nie przestaje być katolikiem. W Duchu Chrystusowym ma oddziaływać na zasady i przekonania, na myśl społeczną i polityczną, a w razie potrzeby – domagać się i protestować. Nie spoczniemy, aż Bóg zapanuje w życiu narodu. Taką wiosnę religijną upraszam od Boga.

III. Narodzenie Pana Jezusa
Przenosimy się w duchu od żłóbka Zbawiciela do naszych domów. Trzeba usunąć z rodziny polskiej niewierność małżeńską, walkę z nie narodzonymi i rozwody. Niech się pojednają małżonkowie i członkowie rodzin. Niech zostaną naprawione krzywdy. Tylko te narody obronią się przed zagładą, które w rodzinach będą żyć Bogiem.

IV. Ofiarowanie w świątyni
Ofiarować siebie Bogu to nieustannie usuwać sprzeczność między wiarą a życiem oraz elastyczność sumienia wiodącą do grzechu. Drogę do królowania Chrystusowi w życiu publicznym utorują tylko dusze z Nim ściśle złączone, oddane Mu. Z ludźmi ułomnymi i słabymi krucjata jest niemożliwa.

V. Odnalezienie Pana Jezusa
W parafii wierni znajdują Boga, poznają Jego objawienie. Tu duch wzrasta w siłę. Trzeba tkwić w życiu parafialnym duszą i sercem, czuć się jedno z nią. Bez jej odbudowy nie ugruntujemy wiary, nie odrodzimy życia rodzinnego, nie wzniecimy żadnego większego ruchu religijnego.


Tajemnice światła

I. Chrzest w Jordanie
Odrodzenie religijne to nowy chrzest w imię Przenajświętszej Trójcy. Jesteśmy katolikami, ale czy mamy świadomość obowiązków, które z tego wypływają? Czy poczuwamy się do obowiązku współpracy z Kościołem nad katolickim odrodzeniem narodu?

II. Wesele w Kanie Galilejskiej
Woła nas Matka znakami na niebie i na ziemi, byśmy się sposobili do służby, którą Bóg nam wyznacza. Hetmanką sprawy Bożej ma być Polska i prawdą ma wyzwolić dusze, które przeciw Stwórcy bunt podniosły; a tam, gdzie cześć Maryi zniszczono, mamy wznowić królestwo Jej Niepokalanego Serca.

III. Głoszenie królestwa Bożego
Nakazem chwili jest powszechna ofensywa katolicka. Na taką wyprawę Chrystus wysyłał apostołów. Jej dzieje to dzieje królestwa Bożego. Zapraszam was do udziału w wielkim przedsięwzięciu Kościoła – do ratowania kultury chrześcijańskiej. Udzielajcie poparcia inicjatywom katolickim, wspierajcie pracę w parafiach. Stójcie niezłomnie z Kościołem w godzinie wojny Pańskiej, gdy cały świat ogarnęła walka o Boga i człowieka.

IV. Przemienienie na górze Tabor
Przemieniać wszystko w Chrystusie to jedyne lekarstwo na choroby i słabości człowieka. Wyrwać się z niewoli nienawiści, nieuczciwości, z pychy, chciwości, cielesności, zazdrości, opilstwa, gniewu, lenistwa, aby odnowić siebie w Chrystusie. Ale wszelką reformę zaczynajmy od nas samych.

V. Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to Jezus, który chce nam przyjść z pomocą. Nie rozstawajcie się z Nim! Ponieście Go w życie rodzinne i społeczne. Jest moim gorącym życzeniem, aby rozlała się moc Boża, która przemieniając chleb i wino w Ciało i Krew Boga, przeobraża nas mistycznie w Chrystusa, a przez Chrystusa w Boga.

Tajemnice bolesne

I. Modlitwa w Ogrójcu
Bądźcie z Chrystusem. Nie odmawiajcie Mu współpracy nad religijnym odnowieniem narodu. Polska będzie natchnieniem Europy, jeżeli pozostanie niezachwianie przy Bogu. Na rozstaju dziejowym nie powinna się wahać, lecz iść za swym powołaniem i głosić naukę prawdy i dobra. Wielkie łaski Bóg przygotowuje Polsce, ale żąda od niej wierności.

II. Biczowanie
Rośnie nienawiść wrogów Chrystusa. Nasza odbudowa będzie miała licznych nieprzyjaciół. Będą nam urągali, przeszkadzali, niszczyli nas. Ale to nas nie odstraszy. Wierzymy niezłomnie, że z Bogiem i pod opieką Maryi zwycięży w świecie myśl chrześcijańska, wcielana apostolskim trudem i męczeńską krwią wiernych rycerzy Chrystusa i Maryi.

III. Cierniem ukoronowanie
Bije w nas dziś fala, co wszystko nam burzy – jakiś mętny „katolicyzm”, z którym można pogodzić wszystko – nieuczciwość, krzywdę bliźniego, bezwstyd… Jak niegdyś nasi królowie ogłaszali pospolite ruszenie, tak i ja dzisiaj wzywam wszystkich do świętej wyprawy w obronie wiary. Prośmy o dusze mocarne, o pokolenie orle, o bohaterski czyn, o świętość.

IV. Dźwiganie krzyża
Niech dzisiaj Jezus na swej drodze krzyżowej wzbudza nie tylko nasze współczucie, ale postanowienie śmiałego czynu apostolskiego ku ratowaniu świata. Prymas niech prosi lud o poprawę życia, modlitwę i codzienny różaniec. Biskupi mają wzywać naród do modlitwy za ojczyznę. Kapłani niech zaklinają lud, aby się modlił i pokutował. Świat będzie strasznie ukarany za to, że nie przyjął Boga.

V. Ukrzyżowanie
Tylko Chrystusowy krzyż wyprowadzi znękaną ludzkość z upadku. Polska stanie z Krzyżem na czele hufców Bożych. Czeka nas walka w obronie praw Bożych i Ducha Chrystusowego w całym świecie. Trzeba jednak honorowo, konsekwentnie i ofiarnie stanąć przy Chrystusie i Chrystusowej przyszłości polskiego życia do końca.


Tajemnice chwalebne

I. Zmartwychwstanie
Ze zmartwychwstania w Chrystusie rodzi się nowe posłannictwo – przy pomocy Bożej i ku chwale Bożej Polska zwycięży wszystkie podstępy nieprzyjaciół. Będzie to wielki triumf dla Kościoła, dla nas i całego świata. Dopiero wtedy zacznie się prawdziwe królestwo Boże. Ale Chrystus musi stać się naszym życiem.

II. Wniebowstąpienie
Tak jak po wniebowstąpieniu Zbawiciel posłał uczniów, tak i Polskę postanowił uczynić apostołem wśród narodów świata, aby odrodzić w duchu i prawdzie miliony dusz, aby tam, gdzie teraz panuje szatan, On sam królował. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o królestwo Boże, które tutaj ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Idzie nowy świat, świat ducha. Niech naród wie, że tylko w Kościele i z Kościołem, w którym mieszka Duch Święty, zwycięży siły nieprzyjacielskie. Wkroczyliśmy w okres wewnętrznego odrodzenia. Trzeba więc oddać sprawie Bożej wszystkie siły duszy polskiej. Nie ma czasu do namysłu. Tulmy się do Maryi, niech nas krzepi duchem Wieczernika.

IV. Wniebowzięcie Maryi
Pan Jezus swą ukochaną Matkę wprowadził do nieba. I nie ma dla tej Matki milszej, a dla ludzi skuteczniejszej modlitwy nad różaniec. Cały naród powinien wziąć do ręki różaniec. Jest on najpewniejszą bronią przeciw nieprzyjaciołom narodu i zakusom diabelskim. Uratuje on Polskę od strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga.

V. Ukoronowanie Matki Bożej
Nie zwyciężymy bronią, ale modlitwą, pokutą, miłością bliźniego i różańcem. Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa. Ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, Królowej wszystkich ludów, po którym zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Na tę zwycięską służbę Chrystusową błogosławię wam czule w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Na podst. pism Prymasa oprac. Irmina Samulska

Źródło: Różaniec http://www.rozaniec.eu/  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Raphaële Maillet

Różaniec dla dzieci

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil