17. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Śpiewy Adwentu z Liturgii Godzin


Psallite Sapienter CD - Benedyktyni z Opactwa w Tyńcu
 
"Śpiewy, które tu prezentujemy stanowią część wspólnotowej publicznej modlitwy mnichów tynieckich. Chorał gregoriański od początku był związany ze środowiskami monastycznymi. Jest on śpiewem opartym na tekstach łacińskich. Po wprowadzeniu do liturgii języków narodowych, jednym ze sposobów opracowania melodii do nowych tekstów jest wykorzystanie zasad chorału, lub występujacych w nim zwrotów melodycznych jak również adaptacja całych utworów skomponowanych uprzednio do tekstów łacińskich."

 
Adwent - Wigilie
 
1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
 
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wiek wieków. Amen. Alleluja
 
2. Wezwanie: Przyjdź Panie Jezu i kantyk z Księgi Izajasza (35,1–4; 40,10–11)
 
Otwórzcie się niebiosa i z obłoków jak deszcz niech zstąpi Sprawiedliwy.
Przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu.
 
Niech się rozweseli pustynia i wyschła ziemia,
Niech step się raduje i rozkwitnie, wydając kwiaty jak polne lilie.
Przyjdź Panie Jezu.
 
Zobaczycie chwałę Pana, majestat Boga naszego,
Pokrzepcie więc osłabłe ręce,
Wzmocnijcie omdlałe kolana, odwagi nie bójcie się.
Przyjdź Panie Jezu.
 
Oto Pan przychodzi z mocą i Jego ramię dzierży władzę.
A Jego nagroda razem z Nim idzie, a przed Nim  kroczy Jego zapłata.
Przyjdź Panie Jezu.
 
Przyjdzie Pan jak pasterz, który pasie swoją trzodę,
Gromadzi ją swoim ramieniem i jagnięta nosi na swojej piersi.
Przyjdź Panie Jezu.
 
3. Hymn: Boża Mądrości
 
1. Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko
I wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą;
Ludu Twojego Wodzu i Pasterzu,
Przyjdź do nas, Panie!
 
2. Szczepie Jessego, Znaku dla narodów,
Któremu władcy milcząc cześć oddają,
Kluczu Dawida, Berło Izraela,
Przyjdź do nas, Panie!
 
3. Wschodzie bez kresu, Blasku nieśmiertelny,
Sprawiedliwości Słońce najjaśniejsze,
Więzi łącząca ziemię i niebiosa,
Przyjdź do nas, Panie!
 
4. Królu wszechświata i nasz Prawodawco,
Węgielny Głazie, który spajasz ludzkość,
Zbawco człowieka i Emmanuelu,
Przyjdź do nas, Panie!
 
5. Czas już się zbliża, abyś nas odkupił
Przez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie;
Tobie i Ojcu z Duchem pocieszenia
Chwała niech będzie. Amen.
 
4. Antyfona: Błogosławiona jesteś Maryjo i kantyk z księgi Jeremiasza (31,31–34)
 
Ant. Błogosławiona jesteś Maryjo, czekająca na przyjście Pana,
który przez nowe przymierze daje nam życie wieczne. Alleluja.
 
Oto dni nadchodzą,
kiedy zawrę z domem Izraela nowe przymierze.
Nie będzie ono jak to przymierze,
które zawarłem z ich przodkami,
gdy ująłem ich za rękę,
by ich wyprowadzić z ziemi egipskiej.
 
Lecz oni zerwali tamto przymierze,
mimo że byłem ich Władcą.
Takie będzie przymierze,
które zawrę z domem Izraela
kiedy te dni przeminą.
 
Umieszczę moje prawo w głębi ich wnętrza
i wyryję w ich sercach.
Będę dla nich Bogiem, oni zaś będą Moim ludem.
I już nie będą się wzajemnie pouczać tymi słowami:
„Poznajcie Pana!”
 
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
będą Mnie znali,
Odpuszczę ich winy
i nie wspomnę więcej na ich grzechy.
 
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Błogosławiona jesteś Maryjo, czekająca na przyjście Pana,
który przez nowe przymierze daje nam życie wieczne. Alleluja.
 
5. Modlitwa
 
Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona Mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
6. Doksologia: Godzien jesteś uwielbienia
 
Godzien jesteś uwielbienia, Tobie zewsząd śpiewać trzeba.
Tobie Boże niepojęty, należy się chwała.
Ojcze, Synu, Duchu Święty na wiek wieków, Amen.
 
Adwent - Jutrznia
 
7. Panie otwórz wargi moje
 
Panie otwórz moje wargi, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
 
8. Hymn: Otwórz się niebo
 
1. Otwórz się niebo pokryte chmurami,
I Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków.
Jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię
Naszego serca.
 
2. Otwórz się, ziemio, i wydaj swój Owoc
Zrodzony z Boga i czystej Dziewicy,
A On przyniesie zbawienie i pokój
Całemu światu.
 
3. Przyjdź, Pojednanie, już więcej nie zwlekaj;
Niech Twa obecność przywróci nam łaskę,
I wprowadź wszystkich znużonych wędrowców
Do domu Ojca.
 
4. Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom,
Gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia;
Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony
Pomiędzy nami.
 
5. Boży Baranku, czekamy na Ciebie
I pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć;
Sławimy również i Ojca, i Ducha
W jedności z Tobą. Amen.
 
9. Antyfona: Oto Król nadejdzie i Psalm 28(29),1–4
 
Ant. Oto Król nadejdzie, Pan całej Ziemi
i On z nas zdejmie jarzmo naszej niewoli.
 
Przyznajcie Panu, synowie Boży,
przyznajcie Panu chwałę i potęgę!
 
Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia,
w świętym stroju uwielbiajcie Pana!
 
Ponad wodami głos Pański,
zagrzmiał Bóg majestatu:
Bóg ponad mnogimi wodami!
 
Głos Pana rozbrzmiewa potęgą!
Głos Pana brzmi dostojeństwem!
 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Oto Król nadejdzie, Pan całej Ziemi
i On z nas zdejmie jarzmo naszej niewoli.
 
10. Krótkie czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian (10n,11–12)
 
Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu, teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się. Odrzućmy więc uczynki ciemności a przyobleczmy się w zbroję światła.
 
11. Responsorium: Przyjdź, aby nas zbawić
 
K. Przyjdź aby nas zbawić Panie Boże zastępów. W. Przyjdź aby nas zbawić Panie Boże zastępów. K. Okaż nam swoje Oblicze a będziemy wolni, W. Panie Boże zastępów. K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W. Przyjdź aby nas zbawić Panie Boże zastępów.
 
12. Antyfona: Pan wszechmogący i Pieśń Zachariasza (Łk 1,68–72)
 
Ant. Pan wszechmogący przyjdzie ze Syjonu,
aby swój lud wybawić. Alleluja
 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
 
Ant. Pan wszechmogący przyjdzie ze Syjonu
aby swój lud wybawić. Alleluja
 
13. Modlitwa i Błogosławmy Panu
 
Módlmy się: Boże przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi 
zajaśniała przed całym światem Twoja potęga. Spraw abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę Wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Pan z Wami. I z Duchem Twoim.
Błogosławmy Panu
Bogu niech będą dzięki.
 
 
 

Śpiewy w wykonaniu Benedyktynów z Tyńca pochodzą z płyty:

Psallite Sapienter - Liturgiczne śpiewy Adwentu i Bożego Narodzenia

opracowanie tekstów: Sanctus.pl  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

PSALLITE SAPIENTER
Psallite sapienter
Liturgiczne śpiewy Adwentu
i Bożego Narodzenia

Św. Benedykt, opat
Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil